Groningen Plus

is een organisatie van actieve plussers in stad en provincie Groningen. Plussers zijn geëngageerde ouderen die een rolwillen blijven spelen vanuit eigen positie met kennis, ervaring en energie. Zij wil een beweging onder ouderen in gang zetten om zelf het heft in handen te houden. Het doel is bewustmaking van burgers gericht op het ondernemen van acties op grond van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Door het aangaan van nieuwe werkverbanden en bevorderen va n burgerparticipatie e n burgerinitiatieven op het terrein van wonen, welzijn, zorg en diensten. Het faciliteren en stimuleren van activiteiten door en voor ouderen op het gebied van participatie, educatie en ontmoeting.

"Met het project "VRUDAG is in de Buurt" biedt VRIJDAG een laagdrempelig aanbod in kunst en cultuur voor stadjers die normaal gesproken niet zo snel in aanraking komen met theater, dans, muziek en beeldende kunst. Híerbij werkt VRIJDAG samen met lokale initiatieven, zoals buurtcentra en de Wij-teams, waardoor inwoners zelf het kunst- en cultuuraanbod in de wijk kunnen bepalen." Het gebouw van VR|JDA.G, een fusie tussen Kunstencentrum Groningen en de stedelíjke Muziekschool Groningen, locatie Sint Jansstraat 7 biedt onderdak aan een van de initiatieven zoals het PLUSCAFE en het maandelijkse MËEZINGCAFE.

Locatie Sint Jansstraat 7 

PLUSCAFË werd in het voorjaar van 20L5 gestart als samenwerkingsproject van VRIJDAG en de stichting GRONINGEN PLUS.

Het Pluscafé heeft op dinsdag een inloopmiddag waar plussers elkaar kunnen treffen om ervaringen uit te wisselen, samen activiteiten te ontwíkkelen, kennis te maken met verschillende culturele activiteiten, kortom een ontmoetingsplaats voor actieve plussers, een echt Pluscafé.